WETTELIJKE WAARSCHUWING

Wij danken u dat u ervoor heeft gekozen om ons te bezoeken. We willen dat uw ervaring op onze website zo goed mogelijk is.

Om toegang te krijgen tot onze diensten, verklaart u dat u meerderjarig bent en voldoende handelingsbekwaam bent om onze diensten te gebruiken, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Toegang tot en navigatie op de website, of het gebruik van zijn diensten, impliceren de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van elk van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van zowel de Bijzondere Voorwaarden opgesteld voor bepaalde promoties, als het Privacy- en Cookiebeleid, gerelateerd aan de huidige regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij raden u aan ze aandachtig te lezen om erachter te komen wat voor soort gegevens via onze website worden verzameld, voor welke doeleinden en welke rechten u daarmee heeft.

1.- Juridische informatie.

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zijn de identificatiegegevens van de eigenaar van het webportaal:

IMITEL INFRAESTRUCTURES, SL

Av. de la Transición Española, 26. Omega Business Park, gebouw F

28108Madrid

B42541441

Registratiegegevens in het handelsregister van Alicante: Volume 4088, Folio 32, S 8, HA 157970

Voor vragen of vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoon: +34865866113, e-mail: info@imitel.es

Toegang tot het web impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden, die geheel of gedeeltelijk kunnen worden gewijzigd of vervangen door anderen, door hun eigenaar en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u aan om deze voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen om eventuele wijzigingen te controleren, die in dezelfde sectie zullen worden gepubliceerd.

2.- Algemene gebruiksvoorwaarden.

De volgende algemene voorwaarden regelen het gebruik van en de toegang tot het webportaal, met als doel richtlijnen vast te stellen voor goed gebruik en gedrag ervan. IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL, stelt gebruikers informatie ter beschikking over het gebruik, de diensten en de inhoud die op het web worden gehost. Hierdoor heeft de Gebruiker toegang tot informatie over specifieke producten en diensten, tools en applicaties.

De gegevens en informatie over producten of diensten, prijzen en kenmerken of andere relevante gegevens die via de website worden aangeboden, worden gemaakt, verstrekt en bijgewerkt door Leveranciers en derde bedrijven. IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL is in geen geval verantwoordelijk voor deze gegevens en informatie en aanvaardt geen enkele verplichting met betrekking tot deze.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud, diensten, applicaties en tools die toegankelijk zijn, op gepaste wijze te gebruiken, met inachtneming van de Wet en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en, in voorkomend geval, de Bijzondere Voorwaarden die kunnen worden opgesteld voor toegang tot bepaalde diensten en applicaties, te allen tijde de andere Gebruikers ervan respecteren.

In het geval van volledige en/of gedeeltelijke schending door de gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden, behoudt IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL zich het recht voor om de toegang tot het web te weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

3.- Algemene verplichtingen van de gebruiker.

Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in:

– Geen enkele handeling uitvoeren die bedoeld is om de functionaliteiten, tools, inhoud en/of infrastructuur van de website tijdelijk of permanent te beschadigen, blokkeren, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, op een zodanige manier dat het normaal gebruik ervan wordt verhinderd.

– De vertrouwelijkheid van de aan uw gebruikersnaam gekoppelde toegangscodes waarborgen en behouden, waarbij u verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze persoonlijke en niet-overdraagbare toegangscodes door derden.

– Introduceer of maak geen beledigende of lasterlijke inhoud, zowel van andere gebruikers als van externe bedrijven die geen verband houden met IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL.

– Geen van de materialen en informatie op deze website te gebruiken voor illegale doeleinden en/of uitdrukkelijk verboden in deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die, waar van toepassing, zijn vastgesteld voor bepaalde toepassingen en/of winsten en die in strijd zijn met de rechten en belangen van IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL, zijn gebruikers en/of derden.

– Bied of distribueer geen producten en diensten aan, en maak geen ongevraagde reclame of commerciële mededelingen aan andere Gebruikers en bezoekers van IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL of een derde partij kan lijden als gevolg van het niet nakomen van een van de verplichtingen waaraan hij onderworpen is krachtens deze “Algemene gebruiksvoorwaarden” of de wet in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de pagina.

4.- Intellectuele en industriële eigendom.

De website, de pagina’s die deze bevat en de daarin opgenomen informatie of elementen (waaronder onder meer teksten, documenten, foto’s, tekeningen, grafische voorstellingen, waarvan zij de eigenaar is of waarvan derden de eigenaar machtigen om deze te gebruiken), zoals evenals logo’s, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens, worden beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waarvan IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL de eigenaar is of toestemming heeft voor het gebruik en de openbare communicatie van de rechtmatige eigenaars ervan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud zorgvuldig en correct te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de goede zeden en de openbare orde. IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL machtigt de gebruiker om de informatie op deze website te bekijken en om privéreproducties uit te voeren (eenvoudige activiteit van downloaden en opslaan in hun computersystemen), zolang de elementen uitsluitend bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. In geen geval betekent dit een autorisatie of licentie op de eigendomsrechten van IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL of van de rechtmatige eigenaars daarvan.

Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om over te gaan tot verspreiding, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de informatie op deze Website, op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook.

5.- Koppelingen.

De verbindingen en links naar websites of pagina’s van derden zijn uitsluitend tot stand gebracht als hulpprogramma voor de gebruiker. IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL is in geen geval verantwoordelijk voor deze of hun inhoud.

IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het bestaan ​​van links tussen de inhoud van deze site en inhoud die zich daarbuiten bevindt of uit enige andere vermelding van inhoud buiten deze site. Dergelijke links of verwijzingen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceren in geen geval ondersteuning, goedkeuring, commercialisering of enige relatie tussen IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL en de personen of entiteiten die dergelijke inhoud schrijven en/of beheren of de eigenaars van de sites waar het wordt gevonden. vinden.

Voor het maken van links naar de webpagina is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de portaaleigenaren vereist.

6.- Verantwoordelijkheid.

IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL garandeert geen continue toegang, noch de juiste visualisatie, download of gebruik van de elementen en informatie op de portaalpagina’s die kunnen worden verhinderd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten haar controle of buiten haar controle. die worden geproduceerd door het bestaan ​​van computervirussen op internet.

IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, verliezen, verliezen, claims of uitgaven, veroorzaakt door:

(i) Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, vertragingen, blokkades of ontkoppelingen veroorzaakt door fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken of door enige andere oorzaak buiten de controle van IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL.

(ii) Illegale inbraken door het gebruik van kwaadaardige programma’s van welk type dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere;

(iii) Ongepast of ongepast gebruik van de website van IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL

(iv) Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies.

IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL is niet verantwoordelijk en zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens gebruikers en derden voor handelingen van derden buiten IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL die handelingen van oneerlijke concurrentie en illegale reclame of de schending van intellectuele rechten met zich meebrengen of kunnen inhouden. en industriële eigendom, bedrijfsgeheimen, contractuele verbintenissen van welke aard dan ook, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en imago, eigendomsrechten en elke andere aard die toebehoren aan een derde partij om redenen van verzending, verspreiding, opslag, verstrekking, ontvangst, verkrijgen of toegang tot de inhoud.

7.- Bescherming van persoonsgegevens.

U vindt het volledige beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens in het Privacybeleid, dat een integraal onderdeel vormt van deze Algemene Voorwaarden maar dat we voor de eenvoud hebben opgenomen in een apart document: Privacybeleid .

8.- Wetgeving.

Deze juridische kennisgeving en de voorwaarden ervan worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. De gebruiker verleent, door het loutere feit van toegang tot de website of het verkrijgen van de status van geregistreerde gebruiker, onherroepelijk zijn toestemming dat de bevoegde rechtbanken bij gebreke kennis kunnen nemen van alle juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, of met uw gebruik van deze site of de door hem uitgevoerde navigatie.

Indien een clausule of sectie van deze Algemene Voorwaarden, die niet essentieel is voor het bestaan ​​ervan, nietig of niet van toepassing wordt verklaard, zal de geldigheid van de overige clausules niet worden aangetast.